loadingimg

Wczytuję dane...

Szybki kontakt

Sklep muzyczny Centrum Muzyczne Lemański

Masz pytania lub wątpliwości - skontaktuj się z nami!
Numery telefonów:
+48 32 763 28 26
+48 884 804 065
e-mail: biuro@centrummuzyczne.pl

Na zamówienie

Nie znalazłeś interesującego Cię produktu ?

Nie martw się!

Na zamówienie sprowadzimy dla Ciebie
praktycznie wszystko.

Skontaktuj się z nami!  

Info

Szukane słowa

ibanez  rel  akai  engl  000  yamaha  inter  reloo  yam  squier 
Regulamin

I.WARUNKI OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia usług i korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.centrummuzyczne.pl (dalej „Sklep internetowy Centrum Muzyczne Lemański” lub „Sklep Internetowy”).

2.Sklep internetowy centrummuzyczne.pl jest zarządzany i prowadzony przez Centrum Muzyczne Lemański, ul. Wolności 216, 42-506 Będzin

3.Dane firmy:

właścicielem serwisu centrummuzyczne.pl jest firma:

Tadeusz Lemański
Centrum Muzyczne Lemański
Wolności 216
42-506 Będzin
REGON: 271022862
NIP: 625-001-67-55

nr. konta bankowego:

ING Bank Śląski
96 1050 1227 1000 0022 4789 5556


4.Kontakt ze Sklepem internetowym centrummuzyczne.pl  jest możliwy od poniedziałku do piątku:- w godzinach od 10.00 do 17.00, w sobotę od 10.00 do 13.00 - pod numerem telefonu: 32 763 28 26 lub kom. 884 804 065 lub za pośrednictwem adresu sklep@centrummuzyczne.pl


5.Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6.W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o ochronie danych osobowych.

7.Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.

8.Sklep internetowy centrummuzyczne.pl oraz poszczególne jego elementy podlegają ochronie prawnej.

SŁOWNICZEK pojęć:

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep internetowy centrummuzyczne.pl


Sklep Internetowy centrummuzyczne.pl – prowadzona w języku polskim przez Administratora platforma wraz z poszczególnymi jej elementami utrzymywana przez Administratora pod adresem www.centrummuzyczne.pl, umożliwiająca zakup Towarów za pośrednictwem Internetu.

Usługa – odpłatna działalność świadczona przez Administratora w ramach Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl za pośrednictwem Internetu, polegająca na sprzedaży Towarów.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep internetowy centrummuzyczne.pl skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem) oraz czas dostawy.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, prócz dni ustawowo wolnych od pracy.

Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr i/lub znaków specjalnych, małych/wielkich liter bez polskich znaków z ogonkami) wybrany przez Klienta podczas Rejestracji z możliwością jego modyfikacji w ustawieniach Konta, służący do logowania się w Sklepie internetowym centrummuzyczne.pl celem potwierdzenia tożsamości Klienta; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.

Konto – udostępniony nieodpłatnie Użytkownikowi przez Administratora dostęp do zasobów Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl , w którym są gromadzone przekazane dobrowolnie przez Użytkownika dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w serwisie, prowadzone przez Administratora dla Użytkownika pod unikalną nazwą Użytkownika (login); korzystanie z Konta wymaga dokonania rejestracji oraz każdorazowego podania loginu i hasła.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która założyła Konto, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

Klient – zarejestrowany użytkownik Sklepu Internetowego centrummuzyczne.pl , który dokonał zakupu w sklepie internetowym centrummuzyczne.pl   poprzez wybór Towaru, podanie swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, zatwierdzenie zamówienia i przyjęcie go do realizacji oraz zapłatę ceny; Klientem może być zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Login – identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – szereg  znaków (cyfr i/lub znaków specjalnych, małych/wielkich liter bez polskich znaków z ogonkami) przypisanych Klientowi umożliwiający jego identyfikację w Sklepie internetowym centrummuzyczne.pl , wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji oraz za pomocą, którego następuje logowanie do sklepu internetowego w celu dokonania zakupu lub innej czynności.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

Towar - artykuł , na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym centrummuzyczne.pl . Koszty dostarczenia Towaru – koszty ponoszone przez Klienta dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

Przewoźnik – podmiot upoważniony przez centrummuzyczne.pl do dostarczenia Towaru do Klienta.

Rejestracja - bezpłatna procedura zakładania Konta w Sklepie internetowym centrummuzyczne.pl oraz akceptacja Regulaminu.

Magazyn – miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta.

Newsletter – informacja handlowa dotycząca centrummuzyczne.pl , w tym  w szczególności na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych.

centrummuzyczne.pl – znak towarowy, pod którym prowadzony jest Sklep Internetowy centrummuzyczne.pl .

Zamówienie zagraniczne – zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin – niniejszy Dokument/Regulamin.

II. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO CENTRUMMUZYCZNE.PL ORAZ SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.Korzystanie ze Sklepu Internetowego centrummuzyczne.pl jest możliwe po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl .

2.Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika oznacza złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora przekazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów, wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl .

3.Korzystanie ze Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl oznacza akceptację Regulaminu. Zalogowanie w Sklepie internetowym centrummuzyczne.pl oznacza akceptację Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

4.Sklep internetowy centrummuzyczne.pl świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

5.Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl , w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6.Administrator dokłada wszelkich starań, aby Sklep internetowy centrummuzyczne.pl funkcjonował w sposób ciągły. Administrator zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym Administrator informuje ogłoszeniem na stronie www Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl .

7.Usługi są świadczone przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Administratora. Administrator jest także uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, z zastrzeżeniem zachowania praw Klientów, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

8.Prawidłowe i pełne korzystanie przez Użytkowników z Usług oferowanych przez Administratora w ramach Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl wymaga posiadania komputera z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanym oprogramowaniem i przeglądarką internetową, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze, przy czym korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu internetowego centrummuzyczne może być uzależnione od instalacji oprogramowania, np. typu Java, Java Script itp.

9.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

10.Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, jak np. wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował. Administrator informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora, jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Administratora rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje idealne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

11.Cenniki lub reklamy umieszczone w Sklepie internetowym centrummuzyczne.pl są jedynie informacją handlową i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.

12.Sklep internetowy centrummuzyczne.pl nie odpowiada za różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych Towarów z otrzymanymi, które wynikają z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów Towarów na różnych komputerach, jak i wynikających ze specyfiki Towaru, tj. np. struktury użytego materiału, jego gęstości itp.

13.Sklep internetowy centrummuzyczne.pl zastrzega możliwość czasowej niedostępności Towarów w żądanej przez Klienta kolorystyce, specyfikacji, ilości itp.

14.Sklep internetowy centrummuzyczne.pl oraz poszczególne jego elementy, w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, baza danych oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe jest własnością Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i podlega ochronie prawnej.

15.Towary i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

16.Zdjęcia prezentujące Towary umieszczone na stronie Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu Towaru ani nie pokazywać wszystkich szczegółów. Obsługa Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl jest gotowa do odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyglądu Towarów, jak i ich innych cech.

17.Dostawa Towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl , następuje w ciągu 2-3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sklep internetowy centrummuzyczne.pl .

III.PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym centrummuzyczne.pl , 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze. Status Klienta Sklepu Internetowego centrummuzyczne.pl uzyskuje się po wykonaniu następujących  czynności:                                   

-  dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym  oraz

-  zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Login’u i Hasła. Szczegółowa procedura rejestracji zamieszczona jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego centrummuzyczne.pl .

2.Klient składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, a następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Złóż Zamówienie”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

3.W Koszyku Klient wskazuje:

a) zamawiane Towary (podając odpowiednią ilość oraz ich rodzaj);

b) adres, na jaki Towar ma być dostarczony;

c) rodzaj dokumentu księgowego potwierdzającego sprzedaż: paragon fiskalny lub faktura VAT;

d) sposób dostawy;

e) sposób płatności.

4.Niezwłocznie po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl ) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie zostało złożone, aby Sklep internetowy centrummuzyczne.pl przystąpił do realizacji zamówienia niezbędne jest zweryfikowanie zamówienia przez klienta poprzez wybranie przycisku „potwierdzam Zamówienie” z maila potwierdzającego. Sklep internetowy centrummuzyczne.pl zastrzega sobie możliwość m.in. telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

5.Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy centrummuzyczne.pl przyjęcia zamówienia do realizacji.

6.Sklep internetowy centrummuzyczne.pl rozpoczyna realizację zamówienia:

- w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności (płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl albo płatność przelewem za pośrednictwem serwisu transakcyjnego danego banku – lub też innego serwisu wskazanego na stronie www.centrummuzyczne.pl ), niezwłocznie po otrzymaniu informacji od serwisu o dokonaniu wpłaty przez Klienta oraz potwierdzeniu zamówienia przez klienta.

7.Sklep internetowy centrummuzyczne.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w zamówieniu zostaną umieszczone dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności dane Klienta: numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

8.W przypadku, gdy Towar jest niedostępny (brak Towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl ) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, Sklep internetowy centrummuzyczne.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy. W takim wypadku Sklep internetowy centrummuzyczne.pl najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, zawiadamia Nabywcę o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

9.W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni kalendarzowych, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

10.W przypadku sprzedaży promocyjnej/ wyprzedaży, do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się Towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep internetowy centrummuzyczne.pl poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep internetowy centrummuzyczne.pl będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy.

11.Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego zamówienia.

12.Sklep internetowy centrummuzyczne.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność Klienta.

IV.ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

1.Zmian w zamówieniu Użytkownik może dokonywać do momentu rozpoczęcia jego realizacji (tj. do momentu zmiany statusu zamówienia na „w realizacji”). Złożone zamówienie można wycofać w całości do momentu jego wysłania.

2.Wprowadzania zmian w zamówieniu można dokonać poprzez kontakt ze Sklepem internetowym centrummuzyczne.pl poprzez e-mail: sklep@centrummuzyczne.pl tytuł (ZMIANA W ZAMÓWIENIU). Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Użytkownika jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.

V.CENY TOWARÓW

1.Ceny Towarów widoczne na stronie internetowej Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (cena brutto).

2.Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i nie podlega negocjacji.

3.Sklep internetowy centrummuzyczne.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl , wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

VI.DOSTAWA

1.Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Użytkownika i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Użytkownika zamówienia. Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia lub zostanie ustalona przed potwierdzeniem realizacji zamówienia.

2.Odbioru Towaru/przesyłki może dokonać osoba składająca zamówienie lub osoba trzecia upoważniona w złożonym zamówieniu do odbioru przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta podczas składania zamówienia lub uzgodnionym z przewoźnikiem. Z zastrzeżeniem, że towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.

VII.CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki.

2.Przy Towarze może być podany przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji do dnia wysłania przesyłki przez Sklep internetowego centrummuzyczne.pl wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3.Czas dostawy jest ustalany zgodnie z deklarowanymi przez przewoźników terminami dostawy.

4.Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej SIÓDEMKA zgodnie z jej regulaminem (dokonując zamówienia, Klient akceptuje regulamin kuriera) na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru w siedzibie firmy (dotyczy tylko przypadków: umówione i potwierdzone dostawy), w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

5.Próba doręczenia przesyłki za pośrednictwem kuriera następuje do trzech razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Administratora. O zwrotnym przekazaniu Towaru Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu.

6.Sklep Internetowy realizuje zamówienia zagraniczne po wcześniejszych ustaleniach dotyczących płatności i kosztów dostawy

7.Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień: Sposoby i czas dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

a) Przesyłka pocztowa, przewidywany czas dostawy – według wewnętrznych regulaminów Poczty Polskiej. Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych dostępny na stronie www.poczta-polska.pl oraz ustawy - Prawo pocztowe jak i odpowiednich aktów wykonawczych,

b) Przesyłka kurierska, przewidywany czas dostawy – według wewnętrznych regulaminów firmy kurierskiej, z którą firma centrummuzyczne.pl posiada aktualnie podpisaną umowę (szczegóły dotyczące wyboru kuriera znajdują się w zakładce dotyczącej obsługi zamówienia). Usługa zewnętrzna świadczona przez firmę kurierską - wykonywana jest na podstawie wewnętrznego regulaminu dostawcy usługi oraz ustawy – Prawo pocztowe, ustawy – Prawo przewozowe jak i odpowiednich aktów wykonawczych,

8.Sklep internetowy centrummuzyczne.pl nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie Towarów lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy lub nieprawidłowych danych osoby trzeciej upoważnionej do odbioru Towarów w imieniu Klienta.

VIII.FORMY PŁATNOŚCI

1.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl lub innego operatora płatności elektronicznych.

b) płatność przelewem za pośrednictwem serwisu payu.pl 

c) płatność za pobraniem (przesyłka pocztowa lub kurierska)

d) płatność przelewem na konto bankowe

IX. ZWROTY i REKLAMACJE TOWARÓW

1.Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient znajdzie w nim wady, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta Towaru (dotyczy Towarów objętych gwarancją producenta). Koszty związane z wysyłką towaru ponosi kupujący.

2.Sklep internetowy centrummuzyczne.pl odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z umową zakupionych Towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

3.Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym centrummuzyczne.pl w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Towar jest niezgodny z umową.

4.Klient, po uprzednim porozumieniu się ze Sklepem internetowym centrummuzyczne.pl (mailowo – zamieszczając słowo REKLAMACJA, w tytule maila), powinien odesłać niezgodny z umową Towar na adres Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl . Informacje o rodzaju przewoźnika zostaną podane podczas kontaktu z Klientem. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz drogą mailową opis zgłoszenia reklamacyjnego ze wskazaniem, czy Klient chce skorzystać z roszczeń reklamacyjnych (w Sklepie internetowym centrummuzyczne.pl ), czy gwarancyjnych (u Producenta), a także zakres żądania Klienta.

5.Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep internetowy centrummuzyczne.pl  przesyłki z reklamowanym Towarem. W przypadku uznania reklamacji, Towar zostanie zgodnie z wolą Klienta, w pierwszej kolejności naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, Sklep internetowy centrummuzyczne.pl zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru. Jeżeli wymiana Towaru narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Na życzenie Klienta możliwe jest także zamiast uzyskania zwrotu środków finansowych, złożenie przez niego oferty na inne dostępne w Sklepie internetowym centrummuzyczne.pl Towary. W takim wypadku dostawa Towarów nastąpi na koszt Klienta, a Klient otrzyma wyłącznie zwrot różnicy cen (w przypadku zakupu towarów o mniejszej wartości) lub zobowiązany będzie do dopłaty różnicy (w przypadku zakupu Towarów o większej wartości).

6.W razie nie zajęcia przez Sklep internetowy centrummuzyczne.pl stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania reklamowanych Towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep internetowy centrummuzyczne.pl za uzasadnioną.

7.Poniesione, udokumentowane koszty związane z odesłaniem Towaru reklamowanego przez Klienta, Sklep internetowy centrummuzyczne.pl zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

8.Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl o wadzie Towaru w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową.

9.W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sklep internetowy centrummuzyczne.pl , Klient uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji bezpośrednio u Producenta (jeżeli uprzednio nie korzystał z takiej możliwości) lub wystąpienia przeciwko Sklepowi internetowemu centrummuzyczne.pl na drogę sądową. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczących m.in. bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów konsumentów.

10. Zapisy pkt. 8 i 9 nie mają zastosowania do zakupów dokonanych przez Przedsiębiorcę. W stosunku do tych podmiotów zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi/gwarancji.

X.PRAWO ODSTĄPNIENIA OD UMOWY

1.Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki.

2.Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia na piśmie w tytule podając: ZWROT, wysłanego w terminie wskazanym w pkt. 10.1 powyżej, na następujący adres: Sklep internetowy centrummuzyczne.pl . Klient zobowiązany jest zwrócić Towar, od którego zakupu odstąpił, niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zwracany Towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu.

3.W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy centrummuzyczne.pl zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki od klienta przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

4.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 10 ust. 3 powołanej powyżej w ust. 1 ustawy, m. in. w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

5.Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez Przedsiębiorcę. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

6.Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem internetowym centrummuzyczne.pl w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

XI.ROLA ADMINISTRATORA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1.Zakazane jest korzystanie z Konta Użytkownika przez osoby trzecie jak i korzystanie z Kont innych Użytkowników.

2.Administrator zezwala Użytkownikowi na korzystanie ze Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl poprzez łączenie się z platformą Administratora za pomocą udostępnionego Użytkownikowi Konta.

3.Zabronione jest wykorzystanie zasobów Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl  przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszający uzasadnione interesy Administratora.

4.Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania hasła i loginu w bezpiecznym miejscu i do nie udostępniania ich osobom trzecim.

5.Administrator zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikom najwyższej jakości świadczonych Usług, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego korzystania lub brak możliwości korzystania ze Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora, wynikające w szczególności z działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę wprowadzonych przez Użytkowników danych.

6.Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnego modyfikowania zasobów Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl .

7.Użytkownik wyraża zgodę na logowanie się do Konta Użytkownika osób wyznaczonych przez Administratora, w celu prawidłowej obsługi technicznej Konta (w szczególności w celu udzielenia pomocy na rzecz Użytkownika).

XII.POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Administrator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Administratora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

2.W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

3.Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: nazwisko, imiona, pseudonim Użytkownika, adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4.Administrator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług, informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

5.Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6.Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

8.Dane Użytkowników lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

9.Administrator może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

10.Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl . Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl .

XIII.NEWSLETTER

1.Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego centrummuzyczne.pl na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

2.W każdym czasie  Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego centrummuzyczne.pl .

XIV.ZMIANY REGULAMINU I ROZWIĄZANIE UMOWY

1.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

2.Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu, w tym poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl .

3.Aktualny Regulamin jest umieszczany na stronie internetowej Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl oraz udostępniany nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na każde jego żądanie.

4.Zmiana staje się skuteczna z dniem wskazanym przez Administratora, który to dzień nie może być wyznaczony wcześniej niż z upływem 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu umieszczenia na stronie Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

5.Użytkownik może odmówić akceptacji zmian Regulaminu przesyłając Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Administratora o zmianie Regulaminu. Niedostarczenie odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Użytkownika.

6.Przesłanie do Administratora odmowy akceptacji zmian w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Użytkownika przez Administratora o zmianie Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Administratora informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia, Użytkownika obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.


XV. DANE DODATKOWE

1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.),
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)


XVI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie www Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl (25 Grudzień 2014) .

2.Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, lub okaże się niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas zostanie ono uznane za wyjęte z niniejszego Regulaminu i nie będzie naruszało ważności i możliwości wyegzekwowania pozostałych jego postanowień.

3.Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Sklepu internetowego centrummuzyczne.pl będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo polskie sądy powszechne.


PLIKI DO POBRANIA

Wniosek konsumenta do Miejskiego Rzecznika Konsumentów
(plik: wniosek_o_pomoc_MRK.doc, rozmiar pliku: 82 KB)

Reklamacja towaru konsumpcyjnego – I etap: żądanie naprawy albo wymiany
(plik: 2.doc, rozmiar pliku: 26.5 KB)

Reklamacja towaru konsumpcyjnego - II etap: żądanie obniżenia ceny albo zwrotu ceny
(plik: 3.doc, rozmiar pliku: 28.5 KB)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
(plik: 4.doc, rozmiar pliku: 44.5 KB)